กิจกรรมข่าวสารภายใน

โรงเรียนบวรวิชชาลัยจัดโครงการทัศนศึกษา

โรงเรียนบวรวิชชาลัย พระปริยัติธรรม วัดร่องฟอง จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนาและวัฒนธรรม ภายในจังหวัดแพร่

โรงเรียนบวรวิชชาลัย ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนาและวัฒนธรรม ขึ้นเพื่อจุดประสงค์ได้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ นอกห้องเรียน ตระหนักถึงความสำคัญ คุณค่าทางวัตถุและจิตใจ ของชาวจังหวัดแพร่ และเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ช่วยกันอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุที่สำคัญของจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button