ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบวรวิชชาลัย (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) 

ตั้งอยู่ที่วัดร่องฟอง 181 หมู่ที่ 4 ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000 

โดยการปรารถถึงการศึกษาบาลีและ  สืบทอดวิชาช่างพุทธศิลป์ อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ซึ่งขอเปิดเป็นห้องเรียนของโรงเรียนเชตวันวิทยา พระปริยติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วัดเชตวัน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 

เริ่มทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ในปีการศึกษา 2560
มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 รูป
ใช้อาคารเอนกประสงค์ของวัดร่องฟองเป็นอาคารเรียนและพัฒนามาตามลำดับคือ

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560

เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่

มีจำนวนนักเรียน 10 รูป

โดยมี
   พระครูบวรธรรมกิติ์ เจ้าอาวาสวัดร่องฟอง
ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ
   พระมหาสิทธิชัย  ชยสิทฺธิ ป.ธ.9,ดร.
ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561

เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1–2

ห้องเรียนของโรงเรียนเชตวันวิทยา

มีจำนวนนักเรียน
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  20 รูป
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  10 รูป

โดยมี
   พระครูบวรธรรมกิติ์ เจ้าอาวาสวัดร่องฟอง
ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ
   พระมหาสิทธิชัย  ชยสิทฺธิ ป.ธ.9,ดร.
ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562

เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1–3

ห้องเรียนของโรงเรียนเชตวันวิทยา

มีจำนวนนักเรียน
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  14 รูป
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  20 รูป
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  10 รูป

โดยมี
   พระครูบวรธรรมกิติ์ เจ้าอาวาสวัดร่องฟอง
ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ
   พระมหาสิทธิชัย  ชยสิทฺธิ ป.ธ.9,ดร.
ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563

ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

   ได้รับอนุญาตจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เปิดสอนระดับ.  มัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑ ถึง ม.๓) 
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 และขยายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นห้องเรียนของโรงเรียนเชตวันวิทยา ซึ่งทางโรงเรียนบวรวิชชาลัยมีแผนขยายชั้นระดับม.ปลาย (ม.4-ม.6) ในอนาคตต่อไป ผู้บริหาร

 1. พระครูบวรธรรมกิติ์ 
  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ
 2. พระวิมลกิจจาภรณ์
  ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการโรงเรียน
 1. พระสมุห์กิตติพัฒน์ สุทฺธิปภาโส
  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
 2. นายวรชิต ขอดแก้ว
  ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ  
Back to top button