ที่มาของโครงการ

เชิญร่วมทำบุญสร้างอาคารโรงเรียนบวรวิชชาลัย

ที่มาของการสร้างอาคาร: เนื่องด้วยโรงเรียนบวรวิชชาลัยได้ทำการเปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ซึ่งมีนักเรียนในปีแรก จำนวน ๑๐ รูป ในปัจจุบัน โรงเรียนได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๔ มีนักเรียนทั้งหมด ๕๒ รูป และยังใช้อาคารเรียนของวัดร่องฟองเป็นสถานที่เรียนอยู่ ทำให้มีห้องเรียนที่ไม่เพียงพอ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สัปปายะมากยิ่งขึ้น โรงเรียนจึงได้เห็นสมควรที่จะต้องระดมทุนเพื่อสร้างอาคารเรียน เป็นอาคาร ๓ ชั้น หลังแรกของโรงเรียน
ชื่อบัญชี กองทุนสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบวรวิชชาลัย เลขบัญชี 506-3-02055-0
#โรงเรียนบวรวิชชาลัย วัดร่องฟอง ต.ร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
#โทร 080-679-6047 พระสมุห์กิตติพัฒน์ สุทฺธิปภาโส ผู้อำนวยการ
Back to top button