ข่าวสารภายใน

พิธีมอบตราตั้งรองเจ้าอาวาสวัดร่องฟอง

โรงเรียนบวรวิชชาลัย พระปริยัติธรรม วัดร่องฟอง ร่วมกับ วัดร่องฟอง จัดพิธีมอบตราตั้งรองเจ้าอาวาสวัดร่องฟอง

โรงเรียนบวรวิชชาลัย พระปริยัติธรรม วัดร่องฟอง ร่วมกับ วัดร่องฟอง จัดพิธีมอบตราตั้งรองเจ้าอาวาสวัดร่องฟอง  อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๘ กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งให้ พระมหาสิทธิชัย ฉายา ชยสิทฺธิ นามสกุล ปัญญาไวย์ อายุ ๓๘ พรรษา ๑๗ วิทยฐานะ ป.ธ.๙, น.ธ.เอก, พธ.บ, ปว.ค, วท.ม, พธ.ด, วัดร่องฟอง ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าอาวาสวัดร่องฟอง ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ แต่งตั้ง ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button