๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และ นักเรียน โรงเรียนบวรวิชชาลัย